New articles

GameFi

โควิด-19 ไม่มีท่าทีจะลดลง และได้ข่าวว่าทางรัฐบาลกำลังมีแนวคิดจะประกาศล๊อกดาวน์ประเทศอีกแล้ว นี่ก็ผ่านมา 1 ปี กว่าๆ แล้วตั้งแต่เริ่มมีการระบาดในประเทศไทย ยังอาการน่าเป็นห่วงอยู่เลย เห็นข่าวโควิดแล้วทำให้จิตตก เพื่อให้รู้สึกจรรโลงใจ วันนี้ขอหย...